Likabehandling – rektors ansvar

#förvarjeenskildelev Svårare än så behöver det inte vara. När vi planerar våra verksamheter, bygger våra organisationer eller utvärderar vår senaste lektion. Har vi gjort det vi behöver göra för varje enskild elev? Diskrimineringslagen finns just för det ändamålet, att vi inte ”glömmer” bort den där enskilda eleven som av någon anledning inte kan vara med. Redan på den första sidan i läroplanen kan vi läsa att ingen ska i skolan utsättas för diskriminering och att sådana tendenser aktivt ska motverkas. Det mest aktiva vi kan göra borde vara att redan i planeringsstadiet se till att vi skapar en verksamhet #förvarjeenskildelev !

Välkomna till vårt andra blogginlägg i temat likabehandling. Inlägget och vodcasten handlar om rektors roll och ansvar i likabehandlingsarbetet. Till vodcasten har vi bjudit in Semira Vikström som är rektor på Visättraskolan  här i Huddinge. Mer om deras arbete och diskussion i vodcasten. Men vi kan redan här i bloggen avslöja att en viktig del i Semira och Visättraskolans arbete var införandet av en ny roll på skolan nämligen rollen som elevhälsosamordnare. Erik Hall förklarar bakgrunden i sitt blogginlägg här: Tankar och idéer om organisationen av elevhälsan på skolan bollades oss emellan och vi insåg att det på skolan behövdes en funktion som fungerade som spindel i nätet för elevhälsoarbetet. “Spindeln” var nödvändig för att få samverkan (mellan elevhälsoteamet och övriga aktörer kring våra elever såsom övrig personal, vårdnadshavare och externa aktörer) att fungera.

Lagstiftningen gällande rektors roll i arbete med diskriminering och kränkande behandling är tydlig när det gäller de olika delarna av arbetet. Rektorn ska ha kännedom om, fördela arbetet samt rapportera till huvudman när en elev blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten (Skollagen 6 kap, 10§). I Diskrimineringslagen förtydligas rektors roll i det främjande och förebyggande arbetet med att rektor och skolorna ska göra allt de kan för att förhindra att något barn eller någon elev utsätts för trakasserier som har samband med diskrimineringsgrunderna.

För att lyckas väl i sitt arbete som rektor med likabehandlingsarbete pekar forskning på att i framgångsrika skolor är rektorer mer uppmärksamma på och ställer större krav på sig själva och på skolan när det gäller mobbning och kränkningar. Det verkar även som att förhållandet till lärarna eller de som mest aktivt arbetar med likabehandling är viktigt och att rektorerna är öppna och resonerande i det förhållandet. Detta tillsammans med en tydlig struktur i arbetet och de värderingar som man vill ska genomsyra skolan återspeglas i och får stöd av skolans rutiner.

Vi hamnar därmed återigen i frågan om vikten av en tydlig organisation kring likabehandlingsarbetet. Vi har tidigare i bloggen visat den organisationsmodell som vi arbetat fram i Huddinge kommun som bygger på lagkraven och Skolverkets allmänt råd och utgår från att rektor och skolan sätter tydliga strukturer och rutiner. Sen är det viktigt att komma ihåg att att alla skolor ser olika ut och att organisationen därför alltid kommer se olika ut. Men i organisationen tänker vi att det är viktigt att ha olika central funktioner och att rektor ska finnas med i de forum där likabehandling diskuteras och arbetas med. Det är, exempelvis, rektors ansvar att arbeta fram och sedan levandegöra Planen mot diskriminering och likabehandling och att detta görs inom strukturen och tillsammans med personalen.

Att arbeta aktivt, strukturellt och systematiskt med gemensamma värderingar visar sig alltid vara det mest framgångsrika #förvarjeenkildelev.